Na co można przeznaczyć dotację?

Dotacja inwestycyjna, wypłacana w ramach projektu może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. na środki transportu, składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych), wydatków na środki obrotowe oraz innych wydatków (np.: reklama, koncesje) uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskującego.

Dotacja inwestycyjna, wypłacana w ramach projektu, nie może być przeznaczona na:

  • leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,
  • wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
  • wniesienie wkładów do spółek,
  • zakup nieruchomości,
  • opłaty administracyjne i skarbowe, podatki, udziały wnoszone do spółek (bez prowadzenia działalności gospodarczej osobiście), zakup akcji, obligacji,
  • wniesienie kaucji.
  • sfinansowanie wydatków, które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty lub w stosunku do których udzielona została pomoc publiczna (zakaz podwójnego finansowania),
  • zapłatę kar i grzywien, w tym również kar umownych wynikających z naruszenia zawartych w ramach prowadzonej działalności umów,
  • zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów,
  • zapłatę składek ubezpieczeniowych