Na co można przeznaczyć wsparcie pomostowe?

Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Może być przeznaczone wyłącznie na:

 • zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien,
 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń
  w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • koszty opłat telekomunikacyjnych,
 • koszty usług pocztowych,
 • koszty usług księgowych,
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty usług leasingowych,
 • koszty działań informacyjno – promocyjnych,
 • koszty materiałów biurowych i środków czystości,
 • koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.

Wsparcie pomostowe, wypłacane w ramach projektu nie może być przeznaczone na:

 • sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków),
 • zapłatę grzywien i kar wynikających z naruszenia przez beneficjenta pomocy przepisów obowiązującego prawa,
 • zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez beneficjenta pomocy umów zawartych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.