O projekcie

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój jest realizatorem projektu „Akademia biznesu”.

Celem głównym projektu jest założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez 79 mieszkańców/ek województwa świętokrzyskiego pozostających bez zatrudnienia
(43K/36M) i wygenerowanie przez nich dodatkowych 8 miejsc pracy,do 31.03.2018 r. Cel główny projektu osiągnięty będzie poprzez objęcie Uczestników/czek projektu
kompleksowym wsparciem. Projekt obejmuje działania motywacyjne nakierowane na aktywizację zawodową, przygotowanie merytoryczne i mentalne do podjęcia
samozatrudnienia. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego. W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym
55 osób (30K/25M) z kategorii osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, umożliwiającym im założenie własnej firmy.  44 osoby z tej grupy
(24K/20M), które otrzyma dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej (założenie mikroprzedsiębiorstwa) utworzy min. 8 nowych miejsc pracy, co łącznie w
projekcie daje utworzenie 87 miejsc zatrudnienia. Wartość ta zostanie zaliczona do zaplanowanych efektów realizacji celu szczegółowego PI, przez co projekt wpływa
bezpośrednio na osiągnięcie założonego w nim wskaźnika.

Projekt ten skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, zainteresowanych zarejestrowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Podstawowymi warunkami uczestnictwa w projekcie jest ukończony 30 rok życia, pozostawanie bez pracy, nieprowadzenie działalności gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy.

Więcej informacji na temat zasad rekrutacji oraz dokumentów rekrutacyjnych mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Rekrutacja”. Osoby chętne wziąć udział  w projekcie prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami rekrutacji oraz dokumentami wymaganymi w procesie rekrutacji.

Wartość dofinasowania ze środków Unii Europejskiej:  2 750 869,55 zł

Wartość dotacji celowej z budżetu krajowego: 4315 367,95 zł

Wysokość wkładu własnego Beneficjenta: 70 079,62 zł

Wartość całkowita projektu: 3 236 317,12 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych i realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.