Wsparcie finansowe – dotacja

Podstawowym warunkiem ubiegania się o dotację jest złożenie biznes planu, wypełnionego na formularzu udostępnionym przez Biuro Projektu.

Przyjmowanie dokumentów odbędzie się po zakończeniu szkoleń i wsparcia ze strony eksperta dotacyjnego. Dokładny termin i miejsce przyjmowania dokumentów zostanie podane w aktualnościach na stronie internetowej projektu.

Złożone biznes plany zostaną poddane ocenie Komisji Oceny Wniosków. Po zakończeniu jej prac, opublikowane zostaną listy biznes planów rekomendowanych do dofinansowania.

Projekt zakłada przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej 30 Uczestnikom projektu (w tym 16 kobietom, 14 mężczyznom).

Osoby, których biznes plany zostaną rekomendowane do dofinansowania, aby uzyskać dotację, będą musiały zarejestrować działalność gospodarczą.

Osoba, która zarejestruje działalność gospodarczą przed ogłoszeniem wyników oceny biznes planów, nie będzie mogła uzyskać dofinansowania w ramach projektu.

Z uczestnikiem projektu, którego Biznesplan został pozytywnie oceniony i zaakceptowany, podpisywana jest umowa udzielenia wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.


Podstawowe zasady udzielania wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

a) wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane wyłącznie w formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie).

b) Obowiązująca kwota stawki jednostkowej na samozatrudnienie wynosi 23 050 PLN.

c) działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS). Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

d) Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

 

Dotacja będzie przekazywana po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku oraz kompletu załączników potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz złożeniu zabezpieczenia (np. w postaci weksla in-blanco wraz z deklaracją wekslową) i podpisania umowy udzielenia wsparcia finansowego.

Kwestia uzyskania dotacji i jej rozliczenia jest uregulowana w „Regulaminie  przyznawania środków finansowych” oraz umowie podpisywanej pomiędzy Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój a osobą, która uzyska dotację. „Regulamin  przyznawania środków finansowych” będzie można pobrać z zakładki „Dokumenty do pobrania”.

Skip to content