Wsparcie pomostowe

Osoby, które w ramach projektu zarejestrują działalność gospodarczą i otrzymają dotację, będą mogły otrzymać wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 6 miesięcy funkcjonowania firmy w wysokości 12 000,00 zł  (średnio 2 000zł/mc) .

Podstawowe zasady udzielania wsparcia pomostowego:

a) Wsparcie pomostowe stanowi pomoc kapitałową, przyznawaną w formie comiesięcznych transz, w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia.

b) Wypłacane jest na podstawie rozliczenia, które Uczestnik/-czka przedkłada co miesiąc w biurze projektu, zawierającego zestawienie poniesionych wydatków.

c) Rozliczane jest wyłącznie w kwocie netto (tzn. bez podatku VAT).

 

Na co można przeznaczyć wsparcie pomostowe?

Finansowe wsparcie pomostowe może być przeznaczone w szczególności na następujące rodzaje kosztów:

 1. zapłatę danin publicznoprawnych (w tym obowiązkowe składki ZUS Uczestnika projektu),
 2. koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń
  w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzoną działalność gospodarczą),
 3. koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, na podstawie faktury wystawionej zgodnie ze stanem licznika, oraz koszty zakupu opału na potrzeby ogrzewania pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem, że pomieszczenia te stanowią odrębny budynek i nie są ogrzewane instalacjami wspólnymi z innymi budynkami/pomieszczeniami).
 4. koszty opłat telekomunikacyjnych (w tym abonament lub doładowanie telefonu na kartę zarejestrowanego na firmę Uczestnika projektu, opłata za internet);
 5. koszty usług pocztowych i kurierskich. Z wyłączeniem kosztów transportu, dostaw lub montażu.
 6. koszty usług księgowych,
 7. koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym koszty ubezpieczenia sprzętu będącego własnością Uczestnika projektu i wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności, pod warunkiem zakwalifikowania sprzętu do katalogu środków trwałych lub wyposażenia firmy co zostanie odpowiednio dokumentowane):
  • w przypadku dokonywania ubezpieczenia sprzętu kwalifikowalne jest ubezpieczenie OC i AC, a przypadku ubezpieczenia pojazdu: OC + NNW + AC,
  • polisy ubezpieczeniowe kwalifikowalne są od daty wskazanej jako początek okresu ubezpieczenia do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje wsparcie pomostowe; dlatego wyliczając kwotę polisy do zakwalifikowania w ramach projektu należy łączną kwotę polisy podzielić przez 365 dni i wynik pomnożyć przez liczbę dni kwalifikowanych do projektu,
  • możliwe jest opłacenie polisy ubezpieczeniowej w systemie ratalnym, gdy na polisie znajduje się zapis, że płatność może być dokonana w ratach, każdorazowo do rozliczenia zostanie dostarczona kopia polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty raty kwalifikowanej w danym miesiącu (wydatek poniesiony i zapłacony w danym miesiącu),
 8. koszty usług prawnych,
 9. koszty usług leasingowych dotyczących środka trwałego/wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, a niezaplanowanego do zakupu z dotacji (opłaty związane z uruchomieniem leasingu i raty leasingowe w okresie max. 12 pierwszych miesięcy działalności – po wcześniejszym zgłoszeniu w Biurze projektu i akceptacji przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój),
 10. koszty działań informacyjno – promocyjnych: pieczątki, ulotki, wizytówki, banery, szyldy, wykonanie/aktualizacja strony internetowej, zakup domeny, zamieszczanie ogłoszeń:
  • w przypadku wykonywania materiałów promocyjno-reklamowych należy zachować 1 egzemplarz wszystkich wykonanych materiałów (np. wizytówka, ulotka) lub zdjęcie dużych materiałów np. szyldu, w celu okazania ich podczas kontroli przeprowadzanej przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój,
  • w przypadku zamieszczenia ogłoszenia w prasie należy zachować strony z gazety z ogłoszeniem w formacie pozwalającym na identyfikację ogłoszenia, w celu okazania go podczas kontroli przeprowadzanej przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój,
  • w przypadku zamieszczenia ogłoszenia na portalu internetowym / serwisie informacyjnym itp. należy zachować wydruk strony internetowej z zamieszczonym ogłoszeniem, w celu okazania go podczas kontroli przeprowadzanej przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój,
  • roczne koszty zamieszczonych ogłoszeń, utrzymania strony internetowej i/lub domeny kwalifikowalne są od daty wskazanej jako rozpoczęcie tych działań promocyjnych do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje wsparcie pomostowe; dlatego wyliczając kwotę wydatku do zakwalifikowania w ramach projektu należy łączną kwotę rocznego wydatku podzielić przez 365 dni i wynik pomnożyć przez liczbę dni kwalifikowanych do projektu,
  • istnieje możliwość sfinansowania utworzenia strony internetowej ze wsparcia pomostowego; w przypadku płatności w ratach należy każdorazowo dostarczyć wydruk potwierdzający postęp prac na stronie; z zapisów na poszczególnych fakturach także musi wynikać postęp prac nad stroną,
 11. koszty materiałów biurowych segregatory, koszulki, długopisy, papier do drukarki, toner/tusz itp. (ale bez zakupu urządzeń np. pendrive, kalkulator, mysz komputerowa, klawiatura, słuchawki, kable i przewody do podłączania urządzeń i bez środków czystości),
 12. koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego firmy, w tym koszty przelewów, ale bez kosztów prowizji za wypłatę gotówki z rachunku bankowego,
 13. inne niezbędne wydatki, dopuszcza się możliwość ponoszenia innych bieżących wydatków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy, po wcześniejszym zaakceptowaniu ich przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój.

Kwestię wsparcia pomostowego i jego rozliczenia będzie regulowała umowa podpisywana pomiędzy Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój a osobą, która uzyska ten rodzaj wsparcia.

Skip to content