Dokumenty do pobrania

Dokumenty do comiesięcznego rozliczenia wsparcia pomostowego:

Zał.13. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Zał.4. Oświadczenie osób niepełnosprawnych

 

Dokumenty związane z etapem SKŁADANIA BIZNESPLANÓW oraz późniejszymi etapami projektu:

Regulamin przyznawania środków finansowych

Zał.1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Zał.2. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Zał.3. Zestawienie planowanych wydatków – wsparcie pomostowe
Zał.4. Oświadczenie osób niepełnosprawnych
Zał.5. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
Zał.6. Wzór biznesplanu
Zał.7. Karta oceny biznesplanu
Zał.8. Oświadczenia składane z biznesplanem
Zał.9. Zestawienie towarów i usług
Zał.10. Standardy oceny biznesplanów
Zał.11. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego
Zał.12. Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia
Zał.13. Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia pomostowego
Zał.14. Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe
Zał.15.Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego
Zał.16. Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu
Zał.17. Oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim_o rozdzielności majątkowej
Zał.18. Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela

 

 

 

 

Dokumenty związane z etapem rekrutacji:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Akademia biznesu dla młodych”

Zał. 1. Formularz rekrutacyjny
Zał. 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
Zał. 3. Karta oceny merytorycznej formularza zgłoszeniowego
Zał. 4. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych
Zał. 5. Karta oceny predyspozycji kandydata
Zał. 6. Opis sektorów wykluczonych
Zał. 7. Oświadczenie o utracie zatrudnienia
Zał. 8. Wzór zaświadczenia ZUS
Druk wniosku składanego do ZUS Wniosek ZUS US-7 – wersja do edycji
Przykład wypełnienia druku do ZUS wzór_druku_US-7-_przykład
Zał. 9. Oświadczenie RODO
Zał. 10. Oświadczenie dot. procedury weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa
Zał.11. Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowego

 

 

Skip to content