O projekcie

 

Projekt pn. Akademia biznesu dla młodych realizowany jest przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie z Gminą Kielce/Kieleckim Parkiem Technologicznym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji: 01.01.2021r. – 30.09.2022r.

Głównym celem projektu jest zniwelowanie skutków pandemii COVID-19 poprzez wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej wśród osób młodych (w wieku 18-29), które są bezrobotne i utraciły pracę po 1 marca 2020r. Projekt skierowany jest do osób, które zamieszkują lub uczą się na terenie województwa świętokrzyskiego.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie: 1 322 112,00zł
W tym:
Dofinansowanie ze środków europejskich: 1 114 275,99 zł

Więcej informacji o kryteriach, które należy spełnić, by móc wziąć udział w projekcie, znajdziecie Państwo w zakładce Uczestnicy projektu.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 40 osób, obejmuje ono aspekty merytoryczne oraz finansowe.  Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce Rodzaje wsparcia w projekcie.

Skip to content