Aktualności

Godziny otwarcia biura

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższy piątek (tj. 31.12.2021 r.) biuro projektu „Akademia biznesu dla młodych” będzie czynne do godz.12:00.

Natomiast 7.01.2022 r. (piątek) biuro będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

 

Stowarzyszenie Integracja i  Rozwój  ogłasza nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Akademia biznesu dla młodych”.

Uczestnicy/-czki Projektu składają Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w formie papierowej lub elektronicznej w terminie od dnia 30.08.2021 do dnia 08.09.2021r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) powinien być złożony wraz z następującymi załącznikami:

 1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie  o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
 3. zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
 4. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych  w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  (zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem Wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).  Pola, które danego Uczestnika/Uczestniczki Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Jako datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia informacji przez Uczestnika/-czkę projektu – zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego proj. „Akademia biznesu dla młodych”.

 • Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć osobiście (lub przez pełnomocnika) albo przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w JEDNYM biurze projektu:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Warszawska 27/1, 25-518 Kielce

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Dokumenty w wersji papierowej powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

Imię i Nazwisko Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – projekt „Akademia biznesu dla młodych”

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Warszawska 27/1, 25-518 Kielce

 • Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na obowiązujący adres mailowy: biznes@sir.com.pl

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty  można przesłać w formie skanów (dokumenty muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym mailu). W przypadku przesłania skanów należy, po ustaniu przeszkody, dostarczyć oryginały dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jeśli z przyczyn technicznych nie ma możliwości wysłania skanowanej dokumentacji w jednej wiadomości e-mail, głównie z uwagi na rozmiary załączników, dopuszcza się wysyłanie dokumentacji w kilku wiadomościach e-mail.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego złożone przed i po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

W razie pytań, prosimy o kontakt z pracownikami biura projektu.

Zapraszamy do składania Wniosków.

 

Wyniki oceny biznesplanów

Stowarzyszenie Integracja i  Rozwój  oraz Kielecki Park Technologiczny przekazują informacje na temat wyników oceny Biznes planów, składanych w ramach projektu „Akademia biznesu dla młodych”.

Lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lista rezerwowa (osoby, które uzyskały ocenę pozytywną, ale nie zakwalifikowały się z powodu braku środków)

Lista osób, których biznesplany zostały ocenione negatywnie

Do każdego z Państwa został wysłany e-mail ze szczegółową informacją na temat wyników oceny oraz dalszego postępowania.

Wstępne wyniki oceny biznesplanów złożonych w ramach projektu

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój  oraz Kielecki Park Technologiczny przekazują informacje na temat wyników oceny Biznes planów, składanych w ramach projektu „Akademia biznesu dla młodych”.

Wstępna lista oceny biznesplanów

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego, Uczestnik Projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania). (§ 5 ust. 11)

Procedura odwoławcza oraz wszelkie niezbędne informacje zostały opisane ww. regulaminie § 5 Ocena merytoryczna biznesplanów.

Ostateczna lista rankingowa, wskazująca dofinansowane biznes plany,  zostanie ogłoszona po przeprowadzeniu procedury odwoławczej i zostanie podana w osobnym komunikacie.

Nabór biznesplanów

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój i Kielecki Park Technologiczny ogłaszają NABÓR BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „AKADEMIA BIZNESU DLA MŁODYCH”.

Uczestnicy/-czki Projektu składają biznesplany w formie papierowej lub elektronicznej w terminie od dnia 15.07.2021 od godz. 7:30 do dnia 23.07.2021r. do godziny 15:30.

Jako datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia informacji przez Uczestnika/-czkę projektu – zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego proj. „Akademia biznesu dla młodych”.

 • Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć osobiście (lub przez pełnomocnika) albo przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w JEDNYM biurze projektu:

Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
budynek Orange, Sekretariat pok.0.15

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dokumenty w wersji papierowej powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

Imię i Nazwisko Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

Zgłoszenie do projektu „Akademia biznesu dla młodych” – NIE OTWIERAĆ

Kielecki Park Technologiczny
Olszewskiego 6,25-663 Kielce
budynek Orange, Sekretariat, pok.0.15

 • Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na obowiązujący adres mailowy: akademiabiznesu@technopark.kielce.pl.

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty  można przesłać w formie skanów (dokumenty muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym mailu). W przypadku przesłania skanów należy, po ustaniu przeszkody, dostarczyć oryginały dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jeśli z przyczyn technicznych nie ma możliwości wysłania skanowanej dokumentacji w jednej wiadomości e-mail, głównie z uwagi na rozmiary załączników, dopuszcza się wysyłanie dokumentacji w kilku wiadomościach e-mail. W takiej sytuacji prosimy o numerowanie kolejno wysyłanych e-maili. Skanowane dokumenty rekrutacyjne powinny być zapisywane w plikach umożliwiających ich odczytanie za pomocą ogólnie dostępnych programów np. .pdf, .tiff, .jpg .png .gif. Dopuszczalne formaty archiwów dla plików i zestawów danych to: zip, 7z, rar, TAR.

 

Biznesplan należy złożyć wraz ze stosownymi załącznikami:

   1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis – Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków
   2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków
   3. Zbiór oświadczeń, stanowiących Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków
   4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT), Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków
   5. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (kserokopie potwierdzone za zgodność),

Aktualne wersje dokumentów, w tym Regulaminu rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami, dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania .

Zapraszamy do składania biznesplanów.

Harmonogram szkoleń

Szanowni Państwo,
Poniżej przekazujemy harmonogram wsparcia w ramach projektu „Akademia biznesu dla młodych”

Szkolenia z przedsiębiorczości dla Uczestników/czek projektu

Tematyka: Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej

Terminy:

Grupa I
31.05.2021 godz.8:00-15:00
4.06.2021 godz.8:00-15:00
9.06.2021 godz.8:00-15:00
15.06.2021 godz.8:00-13:30

Grupa II
1.06.2021 godz.8:00-15:00
7.06.2021 godz.8:00-15:00
10.06.2021 godz.8:00-15:00
16.06.2021 godz.8:00-13:30

Grupa III
2.06.2021 godz.8:00-15:00
8.06.2021 godz.8:00-15:00
14.06.2021 godz.8:00-15:00
17.06.2021 godz.8:00-13:30

Miejsce szkolenia: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
Sala nr. 0.23 Dolina Krzemowa

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że zakończone zostało postępowanie rekrutacyjne do projektu „Akademia biznesu dla młodych”.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą mailową i telefoniczną.

Szanowni Państwo,

Informujemy  o naborze uzupełniającym do projektu „Akademia biznesu dla młodych”. Dokumenty można składać w Kieleckim Parku Technologicznym do dnia 16 kwietnia 2021 do godz. 15:30. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Nabór trwa do 26.03.2021

Szanowni Państwo!

Informujemy, że  przedłużamy termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Akademia biznesu dla młodych”. Dokumenty można składać do 26.03.2021 do godz.15:30.

Skip to content