Dotacja inwestycyjna

Podstawowym warunkiem ubiegania się o dotację inwestycyjną jest złożenie biznes planu, wypełnionego na formularzu udostępnionym przez Biuro Projektu. Wypełniony biznes plan należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia Integracja i Rozwój. Wzór biznes planu jest zamieszczony w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach projektu. Dokładny termin przyjmowania dokumentów zostanie podany w aktualnościach na stronie internetowej projektu.

Złożone biznes plany zostaną poddane ocenie Komisji Oceny Wniosków. Po zakończeniu jej prac, opublikowane zostaną listy biznes planów rekomendowanych do dofinansowania.

Projekt zakłada przyznanie wsparcia finansowego w postaci dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej 44 Uczestnikom projektu (w tym 24 kobietom, 20 mężczyznom).

Osoby, których biznes plany zostaną rekomendowane do dofinansowania, aby uzyskać dotację, będą musiały zarejestrować działalność gospodarczą. Osoba, która zarejestruje działalność gospodarczą przed ogłoszeniem wyników oceny biznes planów, nie będzie mogła uzyskać dofinansowania w ramach projektu.

Maksymalna wysokość dotacji inwestycyjnej to 23 300 zł. Wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane.

Dotacja będzie przekazywana po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku oraz kompletu załączników potwierdzających zarejestrowanie działalności gospodarczej oraz złożeniu zabezpieczenia (np. w postaci weksla in-blanco wraz z deklaracją wekslową).

Kwestia uzyskania dotacji i jej rozliczenia jest uregulowana w „Regulaminie  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” oraz umowie podpisywanej pomiędzy Stowarzyszeniem Integracja i Rozwój a osobą, która uzyska dotację. „Regulamin  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” można pobrać z zakładki „Dokumenty do pobrania”.