Dokumenty do pobrania

WZORY DOKUMENTÓW DO ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO:

 1. Formularz – do comiesięcznego rozliczania wsparcia pomostowego
 2. Oświadczenie (wypełniane przez osoby niepełnosprawne)- do comiesięcznego rozliczania wsparcia pomostowego

WZORY DOKUMENTÓW DO ROZLICZENIA DOTACJI:

 1. Formularz składany do rozliczenia dotacji
 2. Oświadczenie – składane do rozliczenia dotacji

WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW PO ZAKOŃCZONEJ PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ:

  1. Lista biznes planów kobiet rekomendowanych do dofinansowania po procedurze odwoławczej
  2. Lista biznes planów mężczyzn rekomendowanych do dofinansowania po procedurze odwoławczej
  3. Lista rezerwowa biznes planów kobiet po procedurze odwoławczej

WYNIKI OCENY BIZNES PLANÓW (PO OCENIE PIERWOTNEJ):

 1. Lista podstawowa kobiet – z rekomendacją do dofinansowania
 2. Lista podstawowa mężczyzn- z rekomendacją do dofinansowania
 3. Lista rezerwowa kobiet
 4. Lista rezerwowa mężczyzn

OŚWIADCZENIE składane wraz z biznesplanem:

 1. Oświadczenie

WYNIKI REKRUTACJI:

 1. Kobiety zakwalifikowane do udziału w projekcie.
 2. Mężczyźni zakwalifikowani do udziału w projekcie.
 3. Lista rezerwowa kobiet
 4. Lista rezerwowa mężczyzn.
 5. Kobiety niezakwalifikowane do udziału w projekcie
 6. Mężczyźni niezakwalifikowani do udziału w projekcie
 7. Wnioski wycofane z oceny przez Wnioskodawcę

Poniżej publikujemy wszystkie dokumenty związane z uczestnictwem w projekcie.

Bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

Dokumenty rekrutacyjne (składane na etapie ubiegania się o udział w projekcie):

 1. Regulamin rekrutacji (plik PDF)
 2. Formularz rekrutacyjny
 3. Karta oceny formularza rekrutacyjnego
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 5. Oświadczenie o profilu pomocy
 6. Oświadczenie o statusie bezrobotnego
 7. Oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo

Dokumenty związane z przyznawaniem środków finansowych:

 1. Regulamin przyznawania środków finansowych (plik PDF)
 2. Wzór biznes planu
 3. Wniosek o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości (DOTACJI)
 4. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 5. Wzór umowy o przyznanie wsparcia finansowego
 6. Wzór umowy o przyznanie wsparcia pomostowego
 7. Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
 8. Oświadczenie o pomocy de minimis
 9. Harmonogram rzeczowo-finansowy
 10. Oświadczenie o VAT
 11. Oświadczenie- zgoda małżonka na wniesienie zabezpieczenia (podpisanie weksla)
 12. Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim

Do odczytu dokumentów w formacie PDF niezbędny jest program obsługujący ten typ plików, np Adobe Reader, który można pobrać bezpłatnie tutaj Adobe Reader .