Aktualności

Nabór dokumentów rekrutacyjnych

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój i Kielecki Park Technologiczny ogłaszają NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „AKADEMIA BIZNESU DLA MŁODYCH”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej w terminie od dnia 22.02.2021 od godz. 7:30 do dnia 12.03.2021r. do godziny 15:30.

Jako datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia informacji przez Kandydata/-tkę na uczestnika projektu – zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu „Akademia biznesu dla młodych”.

  • Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć osobiście (lub przez pełnomocnika) albo przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w JEDNYM biurze projektu:

Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
budynek Orange, Sekretariat pok.0.15

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dokumenty w wersji papierowej powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki
Adres:
telefon:

Zgłoszenie do projektu „Akademia biznesu dla młodych” – NIE OTWIERAĆ

Kielecki Park Technologiczny
Olszewskiego 6,25-663 Kielce
budynek Orange, Sekretariat, pok.0.15

 

  • Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na obowiązujący adres mailowy: akademiabiznesu@technopark.kielce.pl.

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty  można przesłać w formie skanów (dokumenty muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym mailu). W przypadku przesłania skanów należy, po ustaniu przeszkody, dostarczyć oryginały dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jeśli z przyczyn technicznych nie ma możliwości wysłania skanowanej dokumentacji w jednej wiadomości e-mail, głównie z uwagi na rozmiary załączników, dopuszcza się wysyłanie dokumentacji w kilku wiadomościach e-mail. W takiej sytuacji prosimy o numerowanie kolejno wysyłanych e-maili. Skanowane dokumenty rekrutacyjne powinny być zapisywane w plikach umożliwiających ich odczytanie za pomocą ogólnie dostępnych programów np. .pdf, .tiff, .jpg .png .gif. Dopuszczalne formaty archiwów dla plików i zestawów danych to: zip, 7z, rar, TAR.

 

Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:

  1. Formularz rekrutacyjny (którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu);
  2. Oświadczenie o utracie zatrudnienia po 1 marca 2020 i statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy/biernej zawodowo (stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu);
  3. Kserokopia świadectwa pracy (w przypadku osób, które utraciły zatrudnienie z tytułu umowy o pracę) /  kopia umowy cywilno-prawnej (w przypadku osób, które utraciły zatrudnienie z tytułu umowy cywilnoprawnej) – kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata/tki.;
  4. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo – potwierdzające brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej – wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu. Więcej na temat sposobów wydania Zaświadczenia w zakładce Pytania i odpowiedzi.
  5. Oświadczenie dot. Procedury weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa w projektach konkursowych EFS z zakresu aktywizacji zawodowej – Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu.

Aktualne wersje dokumentów, w tym Regulaminu rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami, dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania .

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Informacja o naborze do pobrania TUTAJ –> informacja o naborze dokumentów

Rozpoczęcie realizacji projektu

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 01.01.2021  Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie z Kieleckim Parkiem Technologicznym rozpoczyna realizację projektu „Akademia biznesu dla młodych”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Planowany termin naboru Formularzy zgłoszeniowych do projektu to 02.2021.

Zachęcamy do śledzenia Aktualności na stronie internetowej projektu.  Wkrótce pojawi się więcej szczegółów.

A także do zapoznania się z Zakładkami Uczestnicy projektu oraz Rodzaje wsparcia w projekcie.

W razie pytań do Państwa dyspozycji jest kadra projektu – zachęcamy do Kontaktu.

Skip to content