Nabór biznesplanów

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój i Kielecki Park Technologiczny ogłaszają NABÓR BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „AKADEMIA BIZNESU DLA MŁODYCH”.

Uczestnicy/-czki Projektu składają biznesplany w formie papierowej lub elektronicznej w terminie od dnia 15.07.2021 od godz. 7:30 do dnia 23.07.2021r. do godziny 15:30.

Jako datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia informacji przez Uczestnika/-czkę projektu – zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego proj. „Akademia biznesu dla młodych”.

 • Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć osobiście (lub przez pełnomocnika) albo przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w JEDNYM biurze projektu:

Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
budynek Orange, Sekretariat pok.0.15

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dokumenty w wersji papierowej powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

Imię i Nazwisko Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

Zgłoszenie do projektu „Akademia biznesu dla młodych” – NIE OTWIERAĆ

Kielecki Park Technologiczny
Olszewskiego 6,25-663 Kielce
budynek Orange, Sekretariat, pok.0.15

 • Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na obowiązujący adres mailowy: akademiabiznesu@technopark.kielce.pl.

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty  można przesłać w formie skanów (dokumenty muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym mailu). W przypadku przesłania skanów należy, po ustaniu przeszkody, dostarczyć oryginały dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jeśli z przyczyn technicznych nie ma możliwości wysłania skanowanej dokumentacji w jednej wiadomości e-mail, głównie z uwagi na rozmiary załączników, dopuszcza się wysyłanie dokumentacji w kilku wiadomościach e-mail. W takiej sytuacji prosimy o numerowanie kolejno wysyłanych e-maili. Skanowane dokumenty rekrutacyjne powinny być zapisywane w plikach umożliwiających ich odczytanie za pomocą ogólnie dostępnych programów np. .pdf, .tiff, .jpg .png .gif. Dopuszczalne formaty archiwów dla plików i zestawów danych to: zip, 7z, rar, TAR.

 

Biznesplan należy złożyć wraz ze stosownymi załącznikami:

   1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis – Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków
   2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków
   3. Zbiór oświadczeń, stanowiących Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków
   4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT), Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków
   5. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (kserokopie potwierdzone za zgodność),

Aktualne wersje dokumentów, w tym Regulaminu rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami, dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania .

Zapraszamy do składania biznesplanów.

Harmonogram szkoleń

Szanowni Państwo,
Poniżej przekazujemy harmonogram wsparcia w ramach projektu „Akademia biznesu dla młodych”

Szkolenia z przedsiębiorczości dla Uczestników/czek projektu

Tematyka: Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej

Terminy:

Grupa I
31.05.2021 godz.8:00-15:00
4.06.2021 godz.8:00-15:00
9.06.2021 godz.8:00-15:00
15.06.2021 godz.8:00-13:30

Grupa II
1.06.2021 godz.8:00-15:00
7.06.2021 godz.8:00-15:00
10.06.2021 godz.8:00-15:00
16.06.2021 godz.8:00-13:30

Grupa III
2.06.2021 godz.8:00-15:00
8.06.2021 godz.8:00-15:00
14.06.2021 godz.8:00-15:00
17.06.2021 godz.8:00-13:30

Miejsce szkolenia: Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
Sala nr. 0.23 Dolina Krzemowa

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że zakończone zostało postępowanie rekrutacyjne do projektu „Akademia biznesu dla młodych”.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Informujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą mailową i telefoniczną.

Szanowni Państwo,

Informujemy  o naborze uzupełniającym do projektu „Akademia biznesu dla młodych”. Dokumenty można składać w Kieleckim Parku Technologicznym do dnia 16 kwietnia 2021 do godz. 15:30. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

Nabór trwa do 26.03.2021

Szanowni Państwo!

Informujemy, że  przedłużamy termin złożenia dokumentów rekrutacyjnych do projektu „Akademia biznesu dla młodych”. Dokumenty można składać do 26.03.2021 do godz.15:30.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój i Kielecki Park Technologiczny ogłaszają NABÓR DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „AKADEMIA BIZNESU DLA MŁODYCH”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej lub elektronicznej w terminie od dnia 22.02.2021 od godz. 7:30 do dnia 12.03.2021r. do godziny 15:30.

Jako datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia informacji przez Kandydata/-tkę na uczestnika projektu – zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu „Akademia biznesu dla młodych”.

 • Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć osobiście (lub przez pełnomocnika) albo przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w JEDNYM biurze projektu:

Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
budynek Orange, Sekretariat pok.0.15

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dokumenty w wersji papierowej powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki
Adres:
telefon:

Zgłoszenie do projektu „Akademia biznesu dla młodych” – NIE OTWIERAĆ

Kielecki Park Technologiczny
Olszewskiego 6,25-663 Kielce
budynek Orange, Sekretariat, pok.0.15

 

 • Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na obowiązujący adres mailowy: akademiabiznesu@technopark.kielce.pl.

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty  można przesłać w formie skanów (dokumenty muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym mailu). W przypadku przesłania skanów należy, po ustaniu przeszkody, dostarczyć oryginały dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jeśli z przyczyn technicznych nie ma możliwości wysłania skanowanej dokumentacji w jednej wiadomości e-mail, głównie z uwagi na rozmiary załączników, dopuszcza się wysyłanie dokumentacji w kilku wiadomościach e-mail. W takiej sytuacji prosimy o numerowanie kolejno wysyłanych e-maili. Skanowane dokumenty rekrutacyjne powinny być zapisywane w plikach umożliwiających ich odczytanie za pomocą ogólnie dostępnych programów np. .pdf, .tiff, .jpg .png .gif. Dopuszczalne formaty archiwów dla plików i zestawów danych to: zip, 7z, rar, TAR.

 

Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:

 1. Formularz rekrutacyjny (którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu);
 2. Oświadczenie o utracie zatrudnienia po 1 marca 2020 i statusie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy/biernej zawodowo (stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu);
 3. Kserokopia świadectwa pracy (w przypadku osób, które utraciły zatrudnienie z tytułu umowy o pracę) /  kopia umowy cywilno-prawnej (w przypadku osób, które utraciły zatrudnienie z tytułu umowy cywilnoprawnej) – kserokopie dokumentów powinny zostać potwierdzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem kandydata/tki.;
 4. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające status osoby bezrobotnej/biernej zawodowo – potwierdzające brak tytułu do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej – wzór zaświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu. Więcej na temat sposobów wydania Zaświadczenia w zakładce Pytania i odpowiedzi.
 5. Oświadczenie dot. Procedury weryfikacji wielokrotnego uczestnictwa w projektach konkursowych EFS z zakresu aktywizacji zawodowej – Załącznik nr 10 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu.

Aktualne wersje dokumentów, w tym Regulaminu rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami, dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania .

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Informacja o naborze do pobrania TUTAJ –> informacja o naborze dokumentów