Nabór biznesplanów

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój i Kielecki Park Technologiczny ogłaszają NABÓR BIZNESPLANÓW DO PROJEKTU „AKADEMIA BIZNESU DLA MŁODYCH”.

Uczestnicy/-czki Projektu składają biznesplany w formie papierowej lub elektronicznej w terminie od dnia 15.07.2021 od godz. 7:30 do dnia 23.07.2021r. do godziny 15:30.

Jako datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia informacji przez Uczestnika/-czkę projektu – zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego proj. „Akademia biznesu dla młodych”.

 • Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć osobiście (lub przez pełnomocnika) albo przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w JEDNYM biurze projektu:

Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
budynek Orange, Sekretariat pok.0.15

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Dokumenty w wersji papierowej powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

Imię i Nazwisko Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

Zgłoszenie do projektu „Akademia biznesu dla młodych” – NIE OTWIERAĆ

Kielecki Park Technologiczny
Olszewskiego 6,25-663 Kielce
budynek Orange, Sekretariat, pok.0.15

 • Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na obowiązujący adres mailowy: akademiabiznesu@technopark.kielce.pl.

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty  można przesłać w formie skanów (dokumenty muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym mailu). W przypadku przesłania skanów należy, po ustaniu przeszkody, dostarczyć oryginały dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jeśli z przyczyn technicznych nie ma możliwości wysłania skanowanej dokumentacji w jednej wiadomości e-mail, głównie z uwagi na rozmiary załączników, dopuszcza się wysyłanie dokumentacji w kilku wiadomościach e-mail. W takiej sytuacji prosimy o numerowanie kolejno wysyłanych e-maili. Skanowane dokumenty rekrutacyjne powinny być zapisywane w plikach umożliwiających ich odczytanie za pomocą ogólnie dostępnych programów np. .pdf, .tiff, .jpg .png .gif. Dopuszczalne formaty archiwów dla plików i zestawów danych to: zip, 7z, rar, TAR.

 

Biznesplan należy złożyć wraz ze stosownymi załącznikami:

   1. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis – Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków
   2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków
   3. Zbiór oświadczeń, stanowiących Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania środków
   4. Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT), Załącznik nr 9 do Regulaminu przyznawania środków
   5. Dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji (kserokopie potwierdzone za zgodność),

Aktualne wersje dokumentów, w tym Regulaminu rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami, dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania .

Zapraszamy do składania biznesplanów.

Skip to content