Ogłoszenie o naborze Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

 

Stowarzyszenie Integracja i  Rozwój  ogłasza nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Akademia biznesu dla młodych”.

Uczestnicy/-czki Projektu składają Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami w formie papierowej lub elektronicznej w terminie od dnia 30.08.2021 do dnia 08.09.2021r.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (zał. nr 5 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego) powinien być złożony wraz z następującymi załącznikami:

  1. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie lub oświadczenie  o nieotrzymaniu pomocy de minimis (zał. nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
  2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego),
  3. zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne (zał. nr 3 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).
  4. w przypadku osób z niepełnosprawnościami biorących udział w projekcie dodatkowo obligatoryjne jest złożenie oświadczenia o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych  w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  (zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego).

Wnioski wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami). Przed złożeniem Wniosek należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, parafować na każdej stronie i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko we wskazanych miejscach za pomocą podpisu elektronicznego, bez parafowania każdej strony).  Pola, które danego Uczestnika/Uczestniczki Projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji we wniosku niewypełnionej stanowi błąd formalny.

Jako datę złożenia dokumentów przyjmuje się dzień skutecznego doręczenia informacji przez Uczestnika/-czkę projektu – zgodnie z definicją zawartą w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego proj. „Akademia biznesu dla młodych”.

  • Dokumenty w wersji papierowej należy złożyć osobiście (lub przez pełnomocnika) albo przesyłką za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w JEDNYM biurze projektu:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Warszawska 27/1, 25-518 Kielce

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

Dokumenty w wersji papierowej powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg wzoru:

Imię i Nazwisko Uczestnika/Uczestniczki projektu
Nazwa przedsiębiorstwa

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – projekt „Akademia biznesu dla młodych”

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
Warszawska 27/1, 25-518 Kielce

  • Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym na obowiązujący adres mailowy: biznes@sir.com.pl

W wyjątkowych sytuacjach dokumenty  można przesłać w formie skanów (dokumenty muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym mailu). W przypadku przesłania skanów należy, po ustaniu przeszkody, dostarczyć oryginały dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Jeśli z przyczyn technicznych nie ma możliwości wysłania skanowanej dokumentacji w jednej wiadomości e-mail, głównie z uwagi na rozmiary załączników, dopuszcza się wysyłanie dokumentacji w kilku wiadomościach e-mail.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego złożone przed i po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

W razie pytań, prosimy o kontakt z pracownikami biura projektu.

Zapraszamy do składania Wniosków.

 

Skip to content