Aktualności

Wyniki oceny biznes planów po zakończonej procedurze odwoławczej

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój informuje, iż zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków (Biznes planów) w ramach procedury odwoławczej w projekcie „Akademia biznesu”. Z możliwości odwołania się (złożenia wniosku o powtórne rozpatrzenie biznes planu) od wyników pierwotnej oceny Komisji Oceny Wniosków, skorzystały 4 osoby.  Biznes plan każdej z osób, która złożyła wniosek o powtórne rozpatrzenie biznes planu został oceniony powtórnie przez dwóch ekspertów Komisji Oceny Wniosków, którzy nie brali udziału w jego pierwotnej ocenie. Wynik punktowy stanowi średnią arytmetyczną z ocen dwóch ekspertów dokonanych podczas procedury odwoławczej.

Zgodnie z paragrafem 1 ustęp 20 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”, po zakończeniu procedury odwoławczej utworzone zostały (osobne dla kobiet i mężczyzn) listy biznes planów rekomendowane do dofinansowania po procedurze odwoławczej oraz listy rezerwowe (ściślej: lista rezerwowa kobiet). Na listach rankingowych po procedurze odwoławczej umieszczone zostały biznes plany zarówno te, które zostały poddane ponownej ocenie (z liczbą punktów uzyskanych w wyniku powtórnej oceny) jak i te, których autorzy nie złożyli odwołania (z liczbą punktów otrzymaną w wyniku podstawowej oceny).

Po zakończonej procedurze odwoławczej, zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” 4 biznes plany (2 z listy rezerwowej kobiet oraz dwa z listy rezerwowej mężczyzn z najwyższą liczbą punktów) miały uzyskać rekomendację do dofinansowania. Jednak w związku z tym, że dwie osoby z listy podstawowej mężczyzn (zamieszczonej w dniu 20.02.2017r. na stronie internetowej projektu) zrezygnowały z przyznanego dofinansowania, Stowarzyszenie Integracja i Rozwój dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi przyznanie dofinansowania łącznie 6 biznes planom po procedurze odwoławczej.

W związku z tym rekomendację do dofinansowania otrzymały 3 biznes plany umieszczone na liście biznes planów kobiet rekomendowanych do dofinansowania po procedurze odwoławczej w ramach projektu „Akademia biznesu oraz 3 biznes plany umieszczone na liście biznes planów mężczyzn rekomendowanych do dofinansowania po procedurze odwoławczej w ramach projektu „Akademia biznesu”.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że w przypadku rezygnacji z dofinansowania osoby/osób umieszczonej na liście podstawowej lub liście biznes planów rekomendowanych do dofinansowania po procedurze odwoławczej, rekomendacja do dofinansowania będzie przyznawana osobie/osobom z listy rezerwowej, zgodnie z kolejnością zajętą na tej liście wynikającą z liczby uzyskanych punktów z oceny (aż do wyczerpania kwoty alokacji na dotacje, którą Stowarzyszenie Integracja i Rozwój dysponuje w ramach projektu).

Listy biznes planów kobiet i mężczyzn rekomendowanych do dofinansowania po procedurze odwoławczej oraz lista rezerwowa biznes planów kobiet po procedurze odwoławczej znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania” -> Wyniki oceny biznes planów po zakończonej procedurze odwoławczej.

Informujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby których biznes plany zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną. Do tego czasu prosimy nie podejmować żadnych kroków związanych z rejestracją firmy.


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z paragrafem 1 ustęp 22 „Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” powtórna ocena biznes planu jest ocena wiążącą i ostateczną oraz nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

 

Wyniki oceny biznes planów

Uprzejmie informujemy, że do biura projektu „Akademia biznesu” wpłynęło 49 biznes planów. złożonych  przez Uczestników projektu  „Akademia biznesu”. Wszystkie zostały poddane ocenie merytorycznej. Każdy biznes plan został oceniony niezależnie przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Oceny Biznes Planów. Wynik oceny każdego z biznes planów jest średnią ocen przyznanych przez oceniających.

W wyniku zakończonej oceny 22 kobiety i 18 mężczyzn (zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości”) zostało umieszczone na listach podstawowych z rekomendacją do uzyskania dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej.

Pozostałe osoby zostały umieszczone na listach rezerwowych (osobna lista kobiet oraz osobna  lista mężczyzn). Zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” każdy Uczestnik, którego biznesplan został umieszczony na liście rezerwowej ma możliwość złożenia do Stowarzyszenia Integracja i Rozwój wniosku o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (odwołania). Szczegóły dotyczące złożenia odwołania (termin na złożenie odwołania, zakres odwołania) zostaną przesłane listownie do każdego Uczestnika, którego biznes plan został umieszczony na liście rezerwowej.

Na listach rankingowych po procedurze odwoławczej umieszczone zostaną biznes plany zarówno te, które zostały poddane ponownej ocenie (z liczbą punktów uzyskanych w wyniku powtórnej oceny) jak i te, których autorzy nie złożyli odwołania (z liczbą punktów otrzymaną w wyniku podstawowej oceny).

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” dwie kobiety oraz dwóch mężczyzn umieszczonych na liście rezerwowej uzyskają, po zakończeniu procedury odwoławczej, rekomendację do dofinansowania na założenie własnej działalności gospodarczej. Jednocześnie, w przypadku rezygnacji z dofinansowania osoby/osób umieszczonej na liście podstawowej, rekomendacja do dofinansowania będzie przyznana większej liczbie osób z listy rezerwowej (aż do wyczerpania kwoty alokacji,  którą Stowarzyszenie Integracja i Rozwój dysponuje w ramach projektu).

Listy podstawowe biznes planów rekomendowanych do dofinansowania oraz listy rezerwowe znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania” -> Wyniki oceny biznes planów.

Informujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby których biznes plany zostały rekomendowane do dofinansowania zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną. Do tego czasu prosimy nie podejmować żadnych kroków związanych z rejestracją firmy.

Termin i sposób składania biznesplanów

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój informuje, że biznesplany do projektu „Akademia biznesu” będą przyjmowane w terminie 30-31.01.2017r. w godzinach 08:00-16:00 w biurze projektu (Kielce, ul. Warszawska 27/1).
W w/w terminie należy złożyć:

Biznesplan w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (wersja papierowa), wypełniony komputerowo, podpisany czytelnie na ostatniej stronie (we wskazanym miejscu), zbindowany lub w inny sposób trwale spięty;

Oświadczenie (w jednym egzemplarzu, zgodne z wzorem umieszczonym w zakładce „Do pobrania”) iż w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia złożenia biznesplanu, Uczestnik nie otrzymał środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (lub decyzji o przyznaniu takiego dofinansowania) z innych źródeł.

Wszystkie informacje, które chce przedstawić Uczestnik/czka projektu należy zawrzeć w biznesplanie. Żadne dodatkowe załączniki nie będą brane pod uwagę w trakcie dokonywania oceny. 

Niezłożenie biznesplanu w w/w terminie wyklucza Uczestnika/czkę z możliwości ubiegania się o środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Akademia biznesu”.

Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej

Uprzejmie informujemy, że w procesie rekrutacji do biura projektu „Akademia biznesu” wpłynęło 140 formularzy rekrutacyjnych. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Na etapie przekazania formularzy do oceny merytorycznej, jeden z Wnioskodawców wycofał formularz rekrutacyjny z oceny.

W związku z tym, 139 formularzy rekrutacyjnych zostało poddane ocenie merytorycznej. Każdy formularz rekrutacyjny został oceniony przez dwóch wybranych losowo członków Komisji Rekrutacyjnej. Wynik oceny każdego z formularzy rekrutacyjnych jest średnią ocen przyznanych przez obu członków Komisji. Informacja o wynikach oceny zostanie także przesłana listownie do każdego Wnioskodawcy, którego formularz podlegał ocenie.

W wyniku zakończonej oceny 30 kobiet i 25 mężczyzn (zgodnie z Regulaminem projektu) zostało zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji ocena formularzy rekrutacyjnych jest oceną ostateczną i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.

Listy formularzy zakwalifikowanych do projektu, listy rezerwowe oraz listy formularzy niezakwalifikowanych do projektu znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania” -> Wyniki rekrutacji.

Informujemy, iż o dalszych etapach uczestnictwa, osoby zakwalifikowane do udziału w  projekcie zostaną poinformowane w najbliższym czasie drogą telefoniczną.